Reglement voor het houden van een blaascompetitie onder auspiciën  van de Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen.

Goedgekeurd door de ALV op 28 september 2017

 1. Inleiding.

Dit reglement voorziet in de kaders waarbinnen de blaascompetitie zal plaatsvinden.

 1. Afbakening van de verantwoordelijkheden tussen de Federatie en de Organisatie.

2.1. De Organisatie bepaalt in samenspraak met de Federatie datum en tijdstip van de blaascompetitie. Zo mogelijk gebeurt die vaststelling ten minste een jaar van te voren. Hierbij wordt, eveneens zo mogelijk,  rekening gehouden met andere midwinterhoorn evenementen.

2.2. Op verzoek van de Organisatie stelt de Federatie één van haar bestuursleden als contactpersoon aan. 

 1. Deelname aan de blaascompetitie.

Deelname aan de blaascompetitie staat open voor leden van een bij de Federatie aangesloten midwinterhoorngroep. De Organisatie kan besluiten om in Gelderland wonende midwinterhoornblazers die geen lid zijn van een bij de Federatie aangesloten midwinterhoorngroep buiten mededinging aan de blaascompetitie te laten deelnemen (beoordeling door de jury vindt dan wel plaats, maar opname op de einduitslaglijst blijft achterwege). Deelnemers aan de blaascompetitie moeten een midwinterhoorn gebruiken die voldoet aan de hiervoor door de Federatie uitgegeven richtlijn van 24 september 2015. Voldoet de midwinterhoorn niet aan deze richtlijn dan kan betrokkene, als de Organisatie hiertoe de gelegenheid geeft, alleen bij wijze van demonstratie deelnemen aan de blaascompetitie (beoordeling door de jury vindt dan echter niet plaats).

 1. Meer dan één blaascompetitie.

De Organisatie kan besluiten om twee aparte blaascompetities te houden: één voor jeugdblazers (jonger dan 18 jaar) en één voor seniorblazers (18 jaar of ouder).

 1. Inschrijving.

De Organisatie nodigt de potentiële deelnemers aan de blaascompetitie uit en verwijst daarin onder meer naar dit reglement. De inschrijving voor het deelnemen aan de blaascompetitie van een lid van een bij de Federatie aangesloten midwinterhoorngroep geschiedt door die groep schriftelijk (e-mail daaronder begrepen) aan het adres van de Organisatie. Overige deelnemers schrijven zich rechtstreeks bij de Organisatie in, eveneens schriftelijk. De Organisatie kan een maximum stellen aan het aantal deelnemers aan de blaascompetitie. Indien een door de Organisatie geaccepteerd lid van een bij de Federatie aangesloten midwinterhoorngroep zich als deelnemer aan de blaascompetitie moet terugtrekken, kan die groep een ander lid als deelnemer aanmelden.

 1. Financiën.

De Organisatie kan in samenspraak met de Federatie bepalen dat deelnemers aan de blaascompetitie inschrijfgeld zijn verschuldigd. Het bedrag daarvan kan voor jeugdblazers lager zijn dan voor seniorblazers. De Organisatie zal de hoogte van het inschrijfgeld in haar uitnodiging om deel te nemen aan de blaascompetitie vermelden. Een inschrijving voor de deelname aan de blaascompetitie is pas definitief als de Organisatie die, al dan niet stilzwijgend, heeft geaccepteerd en het inschrijfgeld op de daarvoor door de Organisatie aangegeven bankrekening is ontvangen. De Organisatie kan in afwijking hiervan ook bepalen dat het inschrijfgeld op de dag dat de blaascompetitie wordt gehouden contant wordt betaald. Eenmaal betaald inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd. De Organisatie maakt zelf afspraken over de Horecavoorzieningen en de verdeling van de inkomsten daar uit.

 1. Eisen te stellen aan de locatie.

Zie hiervoor de in de bijlage opgenomen checklist.

 1. Te spelen melodie.

De deelnemers zijn vrij in het kiezen van een te blazen traditionele midwinterhoornmelodie, met dien verstande dat de melodie legato geblazen wordt. De muzieknoten in een zogenaamde muziekzin worden zo geblazen dat ze naadloos aaneen gelast klinken. De Organisatie zal dit in haar uitnodiging voor de blaascompetitie vermelden.

 1. Jurering.

De Organisatie zorgt voor de samenstelling van een jury waarvan de leden moeten beschikken over de deskundigheid om een objectieve waardering te kunnen geven over de melodie en de vorm, de zuiverheid en de sterkte, en de blaastechniek en beheersing. Bij voorkeur bestaat de jury uit drie personen, waarvan er één als voorzitter optreedt. De jury stelt na elk optreden door middel van een puntenwaardering de waardering van de drie onderdelen vast. Hierbij worden de punten toegekend op een schaal van 1 tot 10, waarbij behalve  hele ook halve punten kunnen worden toegekend. De voorzitter van de jury verstrekt de gegeven waarderingen per onderdeel na elk optreden aan het door de Organisatie ingestelde wedstrijdsecretariaat.

 1. Uitvoering blaascompetitie.

Bij het wedstrijdsecretariaat worden de deelnemers met voornaam, achternaam en vereniging ingeschreven, door middel van een hiervoor ingericht EXCEL-programma of op een andere door de Organisatie te bepalen wijze. Vervolgens worden de ingeschreven deelnemers op volgorde van voornaam in de blaaslijst opgenomen. Elke deelnemer krijgt een nummer om in de blaascompetitie anoniem te kunnen blazen. De jury ontvangt een lijst waarop alleen deze nummers staan (alsmede 3 kolommen voor de puntenwaardering). Het wedstrijdsecretariaat zorgt voor de begeleiding van de deelnemers, voor het op volgnummer oproepen van de deelnemers en heeft zo nodig contact met de jury over de voortgang. Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen één of meerdere pauzes worden gehouden. Dit wordt vooraf door het wedstrijdsecretariaat in samenspraak met de jury bepaald en bekend gemaakt.

 1. Vaststellen winnaar(s).

Het wedstrijdsecretariaat verwerkt de door de jury verstrekte gegevens en totaliseert deze. Het wedstrijdsecretariaat neemt hierbij geheimhouding in acht. Indien na verwerking van alle gegevens blijkt dat twee of meer deelnemers de zelfde totaalscore hebben behaald, dan vindt er tussen die deelnemers een barrage plaats. Elke deelnemer blaast dan nogmaals zijn melodie waarna de jury een nieuwe waardering afgeeft. De nieuwe hoogste totaalscore bepaalt wie de uiteindelijke winnaar is. Maar als ook dan twee of meer deelnemers de hoogste totaalscore hebben behaald, beslist het lot. Het wedstrijdsecretariaat gaat bij het opstellen van de einduitslag uit  van het door de deelnemers oorspronkelijk behaalde aantal punten, waarbij de winnaar van de barrage op de eerste plaats komt en de verliezer(s) van de barrage op de tweede plaats etc. Het wedstrijdsecretariaat publiceert tenslotte de einduitslag. Tegen die uitslag is geen beroep mogelijk. De einduitslag wordt opgenomen op de website van de Federatie en, indien aanwezig, ook op de website van de Organisatie.

 1. Groepsprijs.

Deelnemers aan de blaascompetitie doen dat op individuele basis. De Organisatie kan evenwel besluiten dat er (ook) een groepsprijs wordt uitgereikt. Hieronder wordt verstaan dat een midwinterhoorngroep drie van haar leden voor dit onderdeel vóór aanvang van de blaascompetitie bij de Organisatie aanmeldt en dat de scores van deze drie deelnemers door het wedstrijdsecretariaat bij elkaar worden geteld. De groep met de hoogste totaalscore wint daarmee de groepsprijs. Eindigen twee of meer groepen met dezelfde totaalscore, dan wint de groep waarvan een lid de hoogste individuele totaalscore heeft behaald. Zijn ook deze scores gelijk dan beslist het lot.

 1. Prijsuitreiking.

De Federatie stelt voor de winnaar van de blaascompetitie voor de seniorblazers en, indien van toepassing, voor de winnaar van de groepsprijs en de winnaar van de blaascompetitie voor de jeugdblazers op kosten van de Federatie een wisselprijs ter beschikking. De voorzitter van de Federatie dan wel diens plaatsvervanger deelt deze prijzen uit. Het staat de Organisatie vrij om zelf daarnaast nog andere prijzen en/of bewijzen van deelname uit te reiken. Degenen die een wisselprijs hebben gewonnen dienen die vóór Eerste Advent weer bij de voorzitter van de Federatie in te leveren.

 1. Slotbepalingen.

14.1. Dit reglement treedt in werking onmiddellijk na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van de Federatie. De Federatie zal de tekst hiervan opnemen in haar website.

14.2. De Federatie draagt er zorg voor dat de tekst van dit reglement wordt aangepast wanneer dat nodig wordt geacht. Daarna wordt het gewijzigde reglement voor goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de Federatie.

Aalten, 28 september 2017.

Bijlagen:  - bijlage A                                                                                                                                     

 Bijlage A.

 Checklist locatie.

 1. De locatie moet akoestisch gezien geschikt zijn voor het houden van een        blaascompetitie.
 2. Goede bereikbaarheid per auto en zo mogelijk met openbaar vervoer.
 3. Voldoende parkeergelegenheid.
 4. De locatie moet geschikt zijn voor de ontvangst van de aantallen te verwachten deelnemers en gasten.
 5. Voldoende toiletvoorzieningen en aandacht om deze schoon te houden.
 6. Ten minste Basis Horecavoorzieningen.
 7. Voor de jury een overdekte, geheel of gedeeltelijk te sluiten ruimte, met inachtneming van een passende afstand tot de blazer, waarbij de jury de blazer goed kan horen, maar niet kan zien.
 8. Gesprekken in de juryruimte mogen niet door derden te horen zijn.
 9. Zo mogelijk een licht- en warmtebron in de juryruimte.
 10. Een tafel en voldoende stoelen in de juryruimte.
 11. Voor de blazer een overdekte opstelplaats om de melodie ten gehore te brengen.